ČETRTI PRINCIP

Vključite načela integritete pri zaposlovanju, razvoju zaposlenih ter upravljanju poslovnih partnerjev – Zaposlovanje in odnosi s partnerji

Z zaposlovanjem pravih ljudi bo podjetje zagotovilo, da bo še naprej spodbujalo svoje temeljne vrednote ter  omogočajo razvoj etične kulture, kakršna bo podpirala uresničevanje poslanstva in dolgoročne uspešnosti podjetja. V ta namen bi morali vodje zagotoviti, da razgovori in skrbni pregledi bodočih zaposlenih ter pogodbenikov vključujejo  preverjanje njihovega poslovnega ozadja in osveščenosti o etiki in integriteti ter ustreznega preteklega ravnanja. Poglobljen pregled bi bil potreben za delovna mesta, funkcije in pogodbeno izvajanje, ki predstavljajo večje tveganje za skladnost in etiko.

Za novo zaposlene in obstoječe zaposlene (vključno s pogodbeniki) je izobraževanje o kodeksih in politikah podjetja na področju skladnosti in etike ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitega delovanja programa skladnosti ter kulture korporativne integritete. Zato bi moralo biti usposabljanje reden del postopka uvajanja novih zaposlenih in še posebej vodij ter bi moralo biti tudi redno (npr. letno) zagotovljeno vsem zaposlenim – od administrativnega osebja do višjega vodstva – kot del njihovega razvoja. Programi usposabljanja na tem področju lahko poleg drugih orodij vključujejo kombinacijo interaktivnih predavanj in delavnic v živo, posvetov z vodstvom, resnih iger, spletnih modulov in izobraževalnih video posnetkov, pisne dokumentacije in praktičnih priročnikov z vizualnimi ponazoritvami ter vsebine spletnih strani z zbirko virov, vključno s pogostimi vprašanji in odgovori (FAQ).

Nekatere vsebine usposabljanja, na primer tiste, ki zajemajo politike in pričakovanja podjetja glede želenega ravnanja, o preprečevanju korupcije in prevar ter glede ključnih predpisov, bodo pomembne za vse zaposlene, nekatere specifične zahteve glede skladnosti pa bodo pomembnejše le za določene funkcije ali geografske regije. Usposabljanje mora biti na splošno zasnovano tako, da udeleženci pridobijo dober občutek za želeno etično ravnanje in da zagotovi posebne smernice za pomoč zaposlenim, ki se srečujejo s konkretnimi tveganji za skladnost ali etiko pri svojem delu, tako da točno vedo, kako ravnati prav. Vsebina izobraževanj mora vključevati primere situacij, ki so podobne tistim, ki bi zares lahko nastale pri poslovanju podjetja, glede na njegov konkreten položaj in značilnosti, in biti dostopna vsem zaposlenim v ustreznih lokalnih jezikih. Pravilna vsebina, načini izvajanja in pogostost usposabljanja bodo odvisni od narave in kompleksnosti poslovanja posameznega podjetja.

Usposabljanja s področja poslovne skladnosti in integritete je treba izvajati redno ter mora vključevati izdajo potrdil o usposabljanju za vse direktorje, vodilne delavce in zaposlene. Zajeti pa mora tudi pomembne pogodbene partnerje, ki so velikokrat lahko za podjetje šibek člen z vidika skladnosti in etike poslovanja.

Priporočeni kazalniki za četrti princip

Kazalniki, ki dokazujejo, da je princip vgrajen v poslovanje:

  • Podjetje ima razvito in dejansko izvaja preverjanje kadrov po vprašanjih skladnosti in integritete pred njihovo zaposlitvijo in obdobno, predvsem vodilnih kadrov, kot tudi pogodbenikov z višjim tveganjem.
  • Podjetje ima načrt izobraževanja za področja tveganj za skladnost in integriteto, vključno z opredelitvijo ciljnega občinstva, pogostnosti, metod, kot so e-izobraževanje, delavnice ipd., ter način potrjevanja udeležbe in zaključka izobraževanja.
  • Razvit je program izobraževanja za vse ravni vodstva; določeno je, katere splošne in posebne teme o tveganjih naj bodo vključene, pa tudi cilji izobraževanja, časovnica ter način pridobivanja povratnih informacij za preverjanje učinkov izobraževanja. To je sestavni del protokola uvajanja novih vodij v podjetje (»onboarding«), ki je zanje obvezen.
  • Podjetje ima tudi program izobraževanja in usposabljanja o skladnosti in integriteti za ciljne skupine; specifično glede na področje dela, poslovne funkcije, za skupine zaposlenih ter druge pogodbenike na višje tveganih področjih delovanja. Usposabljanje je osredotočeno na specifična relevantna področja tveganj, z vključenimi primeri scenarijev kršitev in pravilnega ravnanja; poleg tega je določen način potrjevanja udeležbe in zaključka izobraževanja, ki mora dosegati vsaj 80 %.

Kazalniki, ki dokazujejo, da vodstvo napreduje pri uresničevanju principa v poslovnih praksah podjetja:

  • Kolikšna je odzivnosti vodstva in uprave pri udeležbi na usposabljanjih s področja skladnosti in etike?
  • Kolikšna je odzivnosti zaposlenih pri udeležbi na usposabljanju na tem področju?
  • Kolikšen je delež uspešno zaključenega usposabljanja zaposlenih in potrdil s podpisom udeležencem o tem?
  • Ali vsi pomembni pogodbeniki in pogodbeniki, ki opravljajo visoko tvegane naloge pred sklenitvijo pogodbe opravijo usposabljanje na področju skladnosti in integritete ob uvajanju?
  • Kolikokrat je podjetje zavrnilo novega zaposlenega ali pogodbenika zaradi razlogov, povezanih z integriteto?

color: #FF0000;