DRUGI PRINCIP

Sprejmite, izvajajte in promovirajte Kodeks ravnanja

Etično podjetje sledi najboljšim mednarodnim poslovnim praksam in je privlačno za tuje investitorje, poslovne partnerje in talente. Kodeks ravnanja mora določati ustrezne politike in postopke, ki opredeljujejo odgovornosti za izpolnjevanje obveznosti vseh zaposlenih v podjetju, podrobno opisati ustrezne notranje kontrole, prakse nadzora, politike dokumentiranja, upravljanja kanalov za posvetovanje in prijavo kršitev ter ukrepanja glede kršitev. Kodeks naj bo prilagojen specifičnim tveganjem in izzivom podjetja na področju skladnosti ter naj zagotavlja jasne smernice, kako obravnavati ključna področja tveganj.

Značilno je, da se pri opredelitvi tveganj za skladnost in integriteto upoštevajo poslovni model, narava izdelkov in storitev, značilnost poslovne mreže (zunanjih zastopnikov, posrednikov, pogodbenih izvajalcev), kdo so stranke podjetja in drugi deležniki, značilna panožna in geografska tveganja ipd. Večina kodeksov ravnanja vključuje politike in postopke, ki se nanašajo na: upravljanje tretjih oseb; javna naročila; politiko daril, gostoljubja in potovanja; plačila (tujim) uradnikom; dobrodelne in politične donacije; varovanje zaupnosti in varstvo osebnih podatkov; ravnanje s premoženjem in sredstvi družbe; medčloveške odnose v poslovnih razmerjih; spoštovanje človekovih pravic v podjetju in v dobavni verigi… Ko se kodeks ravnanja in ustrezna politika nanašata na vodenje z integriteto in etična podjetja, morata še posebej celovito obravnavati tveganja korupcije, navzkrižja interesov in varovanje dostojanstva.

Priporočeni kazalniki za drugi princip

Kazalniki, ki dokazujejo, da je princip vgrajen v poslovanje:

  • Ključna področja tveganj za skladnost in integriteto (*TSI) so obravnavana v Kodeksu ravnanja, ki je dokumentiran in podpisan. Na osnovi Kodeksa, je vodstvo sprejelo tudi relevantne politike in postopke, ki nadalje obravnavajo področja, kot so darila in gostoljubje, konflikt interesov in korupcija, osebni podatki, varstvo konkurence in zaščita potrošnikov, prepoved diskriminacije in spolnega nadlegovanja, varnost in zdravje ipd.
  • Kodeks je tudi preveden v lokalne jezike in vključuje kontaktne podatke za svetovanje ali prijavo kršitev s področja TSI, s pojasnilom varstva pred povračilnimi ravnanji.
  • Kodeks je objavljen na spletni strani podjetja in predstavljen vsem zaposlenim, izvajalcem, dobaviteljem, z direktorjevo spremno besedo. Je tudi redno posodobljen.
  • Podjetje zahteva kot obvezno, da se celotno vodstvo in zaposleni redno letno izobražujejo na področjih, ki jih obravnava Kodeks. Izobraževanje mora zaključiti celotno višje vodstvo ter vsaj 75% zaposlenih (upoštevaje odsotnosti, druge okoliščine…).

Kazalniki, ki dokazujejo, da vodstvo napreduje pri uresničevanju principa v poslovnih praksah podjetja:

  • Ali so na podlagi Kodeksa sprejeti izvedbene politike in postopki, ki se tudi izvajajo?
  • Kolikšen delež vseh zaposlenih in posebej vodij je obiskoval in zaključil usposabljanje s področja skladnosti in integritete? Ali so potrdili, da Kodeks ter z njim povezane vsebine razumejo jih bodo spoštovali?
  • Ali vodstvo promovira kodeks, npr. z dnevi korporativne skladnosti in integritete, iniciative za aktiviranje vrednot v praksi ali druge podobne dejavnosti?
  • Koliko zaposlenih se je za nasvet obrnilo na kontaktno točko za skladnost in integriteto (redno spremljanje)?
  • Koliko notranjih in zunanjih korporativnih sporočil se nanaša na vrednote, skladnost in integriteto?
  • Kako podjetje izvaja spremljanje in nadzor skladnosti in integritete?

color: #FF0000;