5 STIL model

Področje poslovanja
Princip 5 zvezdic
Ključni pokazatelji učinkovite implementacije principov

Strategija


*Cilji s področja skladnosti in etike delovanja so upoštevani v strategiji podjetja.
i. Poslanstvo in vizija ter opis razmerij s ključnimi deležniki vključujejo etično noto, s katero podjetje postavlja standard korporativne integritete pri izvajanju poslov, vseh ravneh odločanja in splošnega poslovnega obnašanja.
ii. Odgovornost za spremljanje in implementiranje programa skladnosti je formalno dodeljena enemu ali več osebam iz višjega vodstva, z zadostno neodvisnostjo in resursi.
iii. Ključna področja tveganja za skladnost in etiko (*TSE) so identificiranja (glede na geografsko področje poslovanja, vrsto produktov ali storitev, strukturo dobavne verige ipd.).
iv. Opredeljene so poslovne strategije s katerimi so ključna področja teh tveganj tudi naslovljena.
v. Vprašanja s področja TSE so vključena na dnevni red strateških, vodstvenih delavnic in se redno obravnavajo pri strateškem in splošnem odločanju.

Kodeks ravnanja
★★

**Podjetje ima formalno sprejet Kodeks ravnanja, ki je dejansko implementiran in ga podjetje tudi promovira.
i. Ključna področja TSE so obravnavana v Kodeksu ravnanja (dokumentiran in podpisan), na osnovi tega pa tudi relevantne politike in postopki (ki nadalje obravnavajo področja kot so darila in gostoljubje, konflikt interesov in korupcija, osebni podatki, varstvo lojalne konkurence in zaščita potrošnikov, varnost in zdravje ipd.).
ii. Kodeks je tudi preveden v relevantne lokalne jezike in vključuje kontaktne podatke za svetovanje ali prijavo kršitev s področja TSE, s pojasnilom varstva pred povračilnimi ravnanji.
iii. Kodeks je objavljen na spletni strani podjetja in predstavljen vsem zaposlenim, izvajalcem, dobaviteljem ipd., z direktorjevo spremno besedo, je tudi redno posodobljen.
iv. Podjetje zahteva kot obvezno, da se celotno vodstvo in zaposleni redno letno izobražujejo na področjih, ki jih obravnava Kodeks. Izobraževanje mora zaključiti celotno višje vodstvo ter vsaj 75& zaposlenih (upoštevaje odsotnosti, druge okoliščine…).
Nagrajevanje in disciplina
★★★
***Podjetje spodbuja etično ravnanje skozi sistem nagrajevanja in disciplinskega ukrepanja.
i. Podjetje ima vpeljane vsaj tri (3) iniciative za spodbujanje etičnega obnašanja.
ii. Izdelana je preglednica različnih vrst kršitev, kritičnih za podjetje z vsaj tremi stopnjami resnosti, h katerim je določena oblika disciplinskega ukrepanja.
iii. Podjetje ima evidenco kršitev in ukrepanja (običajno so to kadrovske evidence, pravne ipd.) z opredeljenimi osebami, opisom, opredeljeno kršitvijo in resnostjo kršitve ter sprejetimi ukrepi; na tak način, da podjetje lahko izkaže, da se na kršitve odziva učinkovito, konsistentno, sorazmerno, pošteno in sistematično.

Zaposlovanje
in odnosi s
partnerji

★★★★

****Podjetje implementira načela integritete v prakse zaposlovanja, razvoja zaposlenih ter upravljanje odnosov z izvajalci, dobavitelji, partnerji.
i. Podjetje ima razvito in tudi evidentno izvaja pred-zaposlitveno ter sprotno preverjanje kadrov, predvsem vodstvenih, kot tudi pogodbenikov z višjim tveganjem za skladnost in etiko.
ii. Podjetje ima načrt izobraževanja za področje TSE (vključno z opredelitvijo ciljnega občinstva, pogostnost, metode, kot so e-izobraževanje, delavnice ipd.; ter način potrjevanja udeležbe in zaključka izobraževanja).
iii. Razvit je program izobraževanja o TSE za vse ravni managementa (katere splošne in posebne teme o TSE naj bodo vključene, cilji izobraževanja, časovnica ter način pridobitve povratnih informacij glede preverjanja učinkov izobraževanja), ki je del protokola njihove vpeljave v podjetje ('onboarding') in ga morajo zaključiti vsi višji vodje.
iv. Podjetje ima tudi program izobraževanja in usposabljanja o TSE, specifično glede na področje dela oziroma poslovne funkcije, za zaposlene, izvajalce ter druge pogodbenike na višje tveganih področjih delovanja; usposabljanje je osredotočeno na specifična relevantna področja TSE, z vključenimi primeri scenarijev; prav tako je določen način potrjevanja udeležbe in zaključka, ki mora dosegati vsaj 80%.

Spremljanje in odzivanje na kršitve
★★★★★

*****Podjetje ima aktivno etično linijo za svetovanje in prijavo kršitev s področja skladnosti in etike.
i. Linija za svetovanje in prijavo kršitev s področja skladnosti in etike je formalno vzpostavljena in o njej so obveščeni vsi zaposleni, zunanji izvajalci ter ostale tretje osebe, po presoji podjetja.
ii. Opredeljeno je upravljanje z etično linijo, vključno s postopkom odzivanja na prijavljanje kršitve, odgovornosti so dodeljene ustreznim osebam.
iii. Opredeljeni so postopki in metode izvajanja zaščite pred povračilnimi ravnanji zoper prijavitelje kršitev v dobri veri; to je tudi sporočeno zaposlenim in operativno zagotovljeno.
iv. Vzpostavljena je evidenca prijavljenih kršitev z navedbo časa, subjektov, opisom kršitve in odzivom na prijavo, vključno z izvedbo morebitne notranje preiskave ali drugih sledečih aktivnosti ter ugotovitve.
v. Linija je evidentno delujoča, aktivna. Zaposleni ter drugi deležniki se evidentno poslužujejo Etične linije s postavljanjem vprašanj in prijavo kršitev s področja TSE.

Povzetek opisa 5 STIL principov

*Strategija: Cilji s področja skladnosti in etike delovanja so upoštevani v strategiji podjetja.

Ko podjetje vključi cilje s področja integritete v strategijo zagotovi, da bo programu skladnosti in etike zagotovljenih dovolj resursov ter poveča verjetnost sledenja etičnim načelom pri poslovnem odločanju. Po drugi strani se s tem tudi prepreči nasprotje med poslovnimi cilji ter cilji glede skladnosti in etike.

**Kodeks ravnanja: Podjetje ima formalno sprejet Kodeks ravnanja, ki je dejansko implementiran in ga podjetje tudi promovira.

Učinkovito implementiran Kodeks ravnanja postavlja okvir, na kakšen način podjetje posluje. Etično podjetje hitreje pritegne (tuje) investitorje in poslovne partnerje ter ostaja v koraku z mednarodnimi dobrimi poslovnimi praksami.

***Nagrajevanje in disciplina: Podjetje spodbuja etično ravnanje skozi sistem nagrajevanja in disciplinskega ukrepanja.

Z vključitvijo meril skladnega in etičnega ravnanja v sistem nagrajevanja ter z doslednim izvajanjem discipline v primeru kršitev, podjetje odločno sporoča zaposlenim, poslovnim partnerjem ter drugim deležnikom, da resno jemlje etične  principe pri svojem delovanju. S tem podjetje v resnici na zelo učinkovit način zmanjšuje kršitve in krepi kulturo skladnosti in etike.

****Zaposlovanje in odnosi s partnerji: Podjetje implementira načela integritete v prakse zaposlovanja, razvoja zaposlenih ter upravljanje odnosov z izvajalci, dobavitelji, partnerji.

Ko podjetje zaposluje ali najema izvajalce, dobavitelje, ima izvrstno priložnost, da v svoj sistem sprejme talente in strokovnjake, katerih vrednote se ujemajo z vrednotami podjetja. Nato pa je pomembno, da jih tudi redno usposablja za reševanje vprašanj skladnosti in etike, kot tudi spremlja poslovno ravnanje.

*****Spremljanje in odzivanje na kršitve: Podjetje ima aktivno linijo za svetovanje in prijavo kršitev s področja skladnosti in etike.

Vzpostavitev takšne linije daje zaposlenim strokovno podporo pri reševanju vprašanj s področja skladnosti in etike, podjetju pa priložnost vplivati na etično ravnanje v realnem času. Hkrati dobi podjetje dragocene informacije o obstoju tveganih praksah ter možnost, da morebitne resne grožnje zaradi kršitev pravočasno obvlada in odvrne ali vsaj zmanjša škodo.