5 STIL model

PODROČJE POSLOVANJA :

PRINCIP 5 ZVEZDIC :

KLJUČNI POKAZATELJI UČINKOVITE IMPLEMENTACIJE PRINCIPOV :

Strategija

Vodstvo upošteva cilje s področja skladnosti in integritete v strategiji podjetja.

i. Poslanstvo in vizija ter opis razmerij s ključnimi deležniki vključujejo etično noto, s katero vodstvo postavlja postavlja standard korporativne integritete pri izvajanju poslov, na vseh ravneh odločanja in splošnega poslovnega ravnanja.
ii. Odgovornost za spremljanje in upravljanje programa skladnosti je formalno dodeljena enemu ali več osebam iz višjega vodstva, z zadostno neodvisnostjo in viri.
iii. Ključna in za podjetje značilna področja tveganj za skladnost in integriteto (*TSI) so identificirana, glede na geografsko področje poslovanja, vrsto produktov ali storitev, strukturo dobavne verige ipd..
iv. Opredeljene so poslovne strategije, s katerimi so ključna področja teh tveganj tudi naslovljena.
v. Vprašanja s področja TSI so vključena na dnevni red strateških, vodstvenih srečanj in se redno obravnavajo pri poslovnem odločanju.

Kodeks ravnanja

★★

Podjetje ima formalno sprejet Kodeks ravnanja, katerega vodje dejansko implementirajo in aktivno promovirajo.

i. Ključna področja TSI so obravnavana v Kodeksu ravnanja, ki je dokumentiran in podpisan. Na osnovi tega pa tudi relevantne politike in postopki, ki nadalje obravnavajo področja, kot so darila in gostoljubje, konflikt interesov in korupcija, osebni podatki, varstvo konkurence in zaščita potrošnikov, varnost in zdravje ipd..
ii. Kodeks je preveden v lokalne jezike in vključuje kontaktne podatke za svetovanje ali prijavo kršitev, s pojasnilom varstva pred povračilnimi ravnanji.
iii. Kodeks je objavljen na spletu in predstavljen vsem zaposlenim, izvajalcem, dobaviteljem ipd., z direktorjevo spremno besedo vodstva. Je tudi redno posodobljen.
iv. Podjetje zahteva kot obvezno, da se celotno vodstvo in zaposleni redno letno izobražujejo na področjih, ki jih obravnava Kodeks. Izobraževanje mora zaključiti celotno višje vodstvo ter vsaj 75% zaposlenih (upoštevaje odsotnosti, druge okoliščine…).

Nagrajevanje in disciplina

★★★

Vodje spodbujajo etično ravnanje skozi sistem nagrajevanja in disciplinskega ukrepanja.

i. Podjetje ima vpeljane vsaj tri (3) iniciative za spodbujanje etičnega obnašanja v sistemu nagrajevanja za uspešnost pri delu, zlasti za vodje.
ii. V izvedbenih dokumentih je izdelana preglednica različnih vrst kršitev, kritičnih za podjetje z različnimi stopnjami resnosti, h katerim je določena oblika disciplinskega ukrepanja, ne glede na to kdo je kršitelj.
iii. Podjetje ima evidenco kršitev in ukrepanja (običajno so to kadrovske evidence, pravne ipd.) z opredeljeno kršitvijo in resnostjo kršitve ter sprejetimi ukrepi. Na tak način, da se podjetje lahko izkaže glede učinkovitosti odziva na kršitve, doslednosti, sorazmernosti, poštenosti in sistematičnosti.

Zaposlovanje in odnosi s partnerji

★★★★

Vodje implementirajo načela integritete v prakse zaposlovanja, razvoja zaposlenih ter upravljanje odnosov z izvajalci, dobavitelji, partnerji.

i. Podjetje ima razvito in dejansko izvaja preverjanje kadrov po vprašanjih skladnosti in integritete pred njihovo zaposlitvijo in obdobno, predvsem vodilnih kadrov, kot tudi pogodbenikov z višjim tveganjem.
ii. Podjetje ima načrt izobraževanja za področja tveganj za skladnost in integriteto, vključno z opredelitvijo ciljnega občinstva, pogostnosti, metod, kot so e-izobraževanje, delavnice ipd.; ter način potrjevanja udeležbe in zaključka izobraževanja.
iii. Razvit je program izobraževanja za vse ravni vodstva; določeno je katere splošne in posebne teme o tveganjih naj bodo vključene, cilji izobraževanja, časovnica ter način pridobivanja povratnih informacij za preverjanje učinkov izobraževanja. To je sestavni del protokola uvajanja novih vodij v podjetje (‘onboarding’), ki je zanje obvezen.
iv. Podjetje ima tudi program izobraževanja in usposabljanja o skladnosti in integriteti za ciljne skupine; specifično glede na področje dela, poslovne funkcije, za skupine zaposlenih ter druge pogodbenike na višje tveganih področjih delovanja. Usposabljanje je osredotočeno na specifična relevantna področja tveganj, z vključenimi primeri scenarijev kršitev in pravilnega ravnanja; prav tako je določen način potrjevanja udeležbe in zaključka izobraževanja, ki mora dosegati vsaj 80%.

Spremljanje kršitev in odzivanje nanje

★★★★★

Vodstvo zagotovi vzpostavitev in delovanje aktivne linije za svetovanje in prijavo kršitev s področja skladnosti in etike. Vodje se na prijave učinkovito odzivajo, prijavitelje v dobri veri pa ščitijo pred povračilnimi ukrepi.

i. Kanal za svetovanje in prijavo kršitev s področja skladnosti in etike je formalno vzpostavljen in o njem so obveščeni vsi zaposleni, zunanji izvajalci ter ostale tretje osebe, po presoji podjetja. Vodje redno in odkrito spodbujajo zaposlene, da spregovorijo o kršitvah in promovirajo koristi linije.
ii. Opredeljeno je upravljanje z etično linijo, vključno s postopkom in časom odzivanja na prijavljanje kršitve, odgovornosti so dodeljene ustreznim osebam.
iii. Opredeljeni so postopki in metode izvajanja zaščite pred povračilnimi ravnanji zoper prijavitelje kršitev v dobri veri; to je tudi sporočeno zaposlenim in operativno zagotovljeno.
iv. Vzpostavljena je evidenca prijavljenih kršitev z navedbo časa, subjektov (z zagotovljenim varstvom zaupnosti), opisom kršitve in odzivom na prijavo, vključno z izvedbo notranje preiskave ali drugih sledečih aktivnosti.
v. Kanal za prijavo kršitev je delujoč in aktiven. Zaposleni ter drugi deležniki dejansko uporabljajo etično linijo s postavljanjem vprašanj in prijavo kršitev s področja tveganj za skladnost in integriteto.

color: #FF0000;