PRVI PRINCIP

Cilje s področja skladnosti in integritete vključite v svojo poslovno Strategijo

Vključitev ciljev s področja skladnosti in integritete v poslovno strategijo zagotavlja, da vodstvo namenja ustrezne vire programu skladnosti in ga tudi nadzoruje. To povečuje verjetnost, da bodo vodje, zaposleni in podjetje pri poslovanju ravnali skladno z etičnimi standardi, zlasti na geografskih ali poslovnih področjih z visokim tveganjem. Dobiček in skladno poslovanje ne smeta biti razumljena kot medsebojno izključujoča. Temu se podjetje lahko izogne, če bo menedžment tveganja s področja skladnosti in integritete obravnaval pri strateškem načrtovanju.

Ena od metod za zagotovitev, da cilji na področju skladnosti in integritete postanejo del poslovne strategije, je dodelitev odgovornosti za nadzor in izvajanje programa skladnosti podjetja enemu ali več določenim vodilnim zaposlenim v organizaciji. Ti voditelji bi morali imeti zadostna pooblastila, avtonomijo in sredstva (vključno z osebjem in dodeljenim proračunom) za učinkovito izvajanje ciljev s področja skladnosti in integritete, vključno z neposrednim dostopom do uprave in nadzornega sveta ter  – kjer obstaja – do revizijske komisije. Vsako podjetje bo imelo različne cilje in potrebe po virih ter strategije glede na svojo velikost, strukturo in profil tveganja.

Podjetje mora imeti izdelane postopke in metode za prepoznavanje in obvladovanje kritičnih področij tveganj za skladnost. S tem lahko sprejema bolj informirane strateške odločitve ter zavaruje interese podjetja in deležnikov pred škodo, zaradi kršitev ali neskladnosti. V nasprotnem primeru lahko svoje moči troši v pretiranih formalizmih in nadzorovanju nematerialnih zadev, medtem ko se nevede izpostavlja velikim potencialnim izgubam. Za ta namen je pomembno dobro razumevanje ključnih področij tovrstnih tveganj, zagotavljanje, da so sredstva namenjena njihovi učinkoviti obravnavi (t. i. ‘risk based approach’) ter da so tveganja za skladnosti in integriteto upoštevana pri opredelitvi strateških ciljev.

Priporočeni kazalniki za prvi princip

Kazalniki, ki dokazujejo, da je princip vgrajen v poslovanje:

  • Poslanstvo in vizija ter opis razmerij s ključnimi deležniki vključujejo etično noto, s katero vodstvo postavlja standard korporativne integritete pri izvajanju poslov, in sicer na vseh ravneh odločanja in splošnega poslovnega ravnanja.
  • Odgovornost za spremljanje in upravljanje programa skladnosti je formalno dodeljena enemu ali več osebam iz višjega vodstva, z zadostno neodvisnostjo in viri.
  • Ključna in za podjetje značilna področja tveganj za skladnost in integriteto (*TSI) so identificirana glede na geografsko področje poslovanja, vrsto produktov ali storitev, strukturo dobavne verige ipd.
  • Opredeljene so poslovne strategije, s katerimi so ključna področja teh tveganj tudi naslovljena.
  • Vprašanja s področja TSI so vključena na dnevni red strateških, vodstvenih srečanj in se redno obravnavajo pri poslovnem odločanju.

Kazalniki, ki dokazujejo, da vodstvo napreduje pri uresničevanju principa v poslovnih praksah podjetja:

  • Kolikokrat sta skladnost in integriteta poslovanja predmet strateških srečanj vodstva?
  • Kako se vprašanja skladnosti in integritete upoštevajo v procesu odločanja pri strateškem in poslovnem načrtovanju?
  • Kako se spremljajo ukrepi za obvladovanje področij tveganj za skladnost in integriteto? Koliko je neuspehov pri vpeljavi teh ukrepov?

color: #FF0000;